Conform analizei din Programului Operațional Capital Uman 2014-2020 (POCU), deși cu potențial de generare de locuri de muncă, în special pentru persoanele din grupurile vulnerabile, economia socială din România este slab dezvoltată. Analiza are la bază date din 2010, conform cărora la sfârșitul anului de referință cca. 1,1% din totalul populației ocupate și apx. 1,7% din forța de muncă salariată erau reprezentate de persoane angajate în economia socială. Ca și număr, vorbim de peste 100.000 de persoane.

Între timp, ca urmare a finanțării obținute prin POSDRU DMI 6.1, s-au lansat noi structuri ale economiei sociale: conform Raportului Anual de Implementare 2011 al POSDRU în perioada 2009-2011 s-au creat 144 noi structuri ale economiei sociale, acest număr crescând până la 346 de structuri înființate conform Raportului Anual de Implementare pe anul 2013.

La momentul de față situația ar trebui să fie și mai favorabilă, având în vedere proiectele POSDRU 6.1 lansate anul trecut, care au condus la creșterea locurilor de muncă create în structurile economiei sociale (inclusiv cele 24 de locuri de muncă ocupate de persoane de etnie romă, angajați ale celor șase noi întreprinderi sociale înființate în mediul rural în cadrul proiectului Bachtalo). Având în vedere obligațiile de sustenabilitate asumate de către Beneficiarii POSDRU, finalizarea acestor proiecte nu va avea ca și consecință directă desființarea imediată a locurilor de muncă nou create.

Din analiza POCU reiesă că principalii factori care stau la baza slabei dezvoltări ale economiei sociale includ caracterul experimental al activităților de economie socială dezvoltate cu sprijinul fondurilor europene, accentul redus pe intervenția directă, precum și rigiditatea abordării intervențiilor destinate grupurilor dezavantajate.

În aceste condiții prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020, lansat oficial în data de 17 aprilie 2015, se propune o schimbare majoră a abordării privind finanțarea dezvoltării economiei sociale, cu accent pe consolidarea sustenabilității structurilor economiei sociale și pe intervențiile directe. Obiectivele legate de economia socială sunt parte a unei abordări strategice propuse pentru a răspunde nevoilor de dezvoltare identificate în domeniul incluziunii sociale și pentru combaterea sărăciei.

Aceste obiective includ:

 • întărirea capacității entităților de economie socială de a funcționa într-un mod sustenabil în vederea integrării sociale și pe piața muncii a grupurilor vulnerabile,
 • crearea și dezvoltarea de entități de economie socială,
 • instruirea și formarea personalului din entitățile de economie socială.

În cadrul POCU proiectele care vizează dezvoltarea economiei sociale se vor încadra în axa prioritară 4, vor contribui la realizarea obiectivului specific 4.16 – Consolidarea capacității întreprinderilor de economie socială de a funcționa într-o manieră auto-sustenabilă, precum și la realizarea priorității de investiții 9.v. privind promovarea antreprenoriatului social și a integrării profesionale în întreprinderile sociale și promovarea economiei sociale și solidare pentru a facilita accesul la locuri de muncă.

Prin prioritatea de investiții 9.v. se urmărește sprijinirea entităților de economie socială în vederea funcționării acestora într-o manieră auto-sustenabilă. Tipurile de acțiuni susținute în vederea realizării acestei priorități includ:

 • Sprijin (de exemplu formare profesională, consiliere, consultanță în domeniul antreprenoriatului, identificarea de piețe de desfacere, dezvoltarea capacității și abilităților în diferite domenii etc.) pentru înființarea de noi întreprinderi sociale și dezvoltarea celor existente, inclusiv acordarea de sprijin financiar sub forma micro-granturilor
 • Crearea și consolidarea parteneriatelor cu actorii relevanți de pe piața muncii, din sistemul de învățământ / de asistență medicală / de asistență socială sau din administrația locală/centrală în vederea creșterii implicării în furnizarea de servicii pentru grupurile vulnerabile
 • Crearea unor rețele de sprijin și de cooperare, stabilirea de parteneriate, pentru diseminarea de bune practici și informații, activități de consolidare a capacității și transferul de know-how cu alte comunități și cu actorii relevanți la nivel de țară sau din alte State Membre
 • Accesibilizarea locurilor de muncă în vederea desfășurării activității în cadrul întreprinderilor sociale de inserție
 • Dezvoltarea instrumentelor pentru o mai bună cunoaștere a sectorului și îmbunătățirea vizibilității economiei sociale – inclusiv inițiative de promovare a mărcii sociale și de conștientizare a formelor specifice de acțiuni ale economiei sociale

La nivelul priorității de investiții 9.v se prevede o valoare țintă de 743 până în anul a 2023 pentru indicatorul aferent – Entități de economie socială (din care: din zona rurală) sprijinite.

Grupuri țintă eligibile:

 • Persoane din întreprinderi sociale nou înființate sau în întreprinderi sociale existente

Beneficiari potențiali:

 • Entități de economie socială existente / nou înființate
 • Administratorii schemei de grant global (pentru măsurile care vizează acordarea de sume nerambursabile) în situația în care se optează pentru acest mecanism de implementare
 • În situația utilizării instrumentelor financiare, beneficiarul acțiunii poate fi fondul fondurilor / entitatea implicată în implementarea mecanismului de instrumente financiare

Schema de grant global în domeniul antreprenoriatului social:

În cadrul POCU se are în vedere inițierea unei/unor scheme de tip grant global pentru sprijinirea înființării entităților de economie socială, precum și pentru sprijinirea dezvoltării celor existente. În cadrul acestor scheme vor fi acordate sume nerambursabile, plus sprijin sub forma activităților de consiliere, consultanță, formare profesională etc.

Instrumente financiare:

Instrumentele financiare avute în vedere în cadrul AP4, PI 9.v vizează acordarea de produse financiare, cum ar fi microcreditele și garanțiile pentru creditele contractate de entitățile de ES, în vederea realizării planurilor de afaceri acceptate, până la maxim 80% din valoarea creditului solicitat, dar nu mai mult de echivalentul în lei a sumei de 500.000 euro.